Dysk internetowy - przechowywanie plików w chmurze

Dla potrzeb swoich pracowników i doktorantów Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi usługę dysku internetowego. Usługa ta umożliwia:
  • Wygodne przechowywanie plików w chmurze, na zdalnym serwerze
  • Łatwy dostęp do plików poprzez stronę www
  • Dostęp do plików poprzez standardowy protokół ftp
  • Automatyczną synchronizację plików między wieloma urządzeniami
Każda z osób posiadająca konto poczty elektronicznej w domenie chem.uni.wroc.pl otrzymuje automatycznie dostęp do swojej indywidualnej przestrzeni dyskowej pozwalającej na bezpiecznie przechowywanie plików, do których dostęp będzie możliwy z dowolnego miejsca.

Dane są przechowywane wyłączenie na serwerach Wydziału Chemii. W celu zapewnienia ich pełnego bezpieczeństwa, automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa danych na serwerze zlokalizowanym w innym budynku niż serwer główny.
Dostęp poprzez stronę www

Dostęp do wydziałowego dysku internetowego możliwy jest poprzez interfejs www znajdujący się pod adresem: https://cloud.chem.uni.wroc.pl/

Bezpośredni link do interfejsu został także umieszczony na stronie głównej Wydziału Chemii, obok linku prowadzącego do poczty. Loginem do konta jest pełny adres mailowy w postaci imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło takie samo jak używane do logowania do poczty.Po zalogowaniu wyświetlana jest lista folderów i plików aktualnie znajdujących się na serwerze, na koncie użytkownika. Kliknięcie na nazwę pliku zainicjuje pobieranie.Nowy folder lub pusty plik można utworzyć poprzez podanie jego nazwy w polu tekstowym, a następnie wybranie odpowiedniej opcji z rozwijanej listy.Dodawanie nowych plików jest możliwe w prosty sposób poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie w dowolnym miejscu okna przeglądarki internetowej z otwartym interfejsem naszego dysku internetowego. Dostępny jest też klasyczny przycisk Dodaj nowe pliki... otwierający okno wyboru.Foldery oraz pliki można spakować do archiwum typu zip poprzez zaznaczenie ich na liście i wybranie opcji Spakuj. Następnie należy podać nazwę nowego archiwum.W podobny sposób odbywa się kopiowanie lub przenoszenie folderów oraz plików. Po ich zaznaczeniu należy wybrać właściwą operację i wskazać folder docelowy.Po zalogowaniu do interfejsu www możliwe jest również pobranie aplikacji umożliwiającej automatyczną synchronizację plików między komputerem, a dyskiem internetowym. Należy w tym celu wybrać system operacyjny z rozwijanej listy na ekranie głównym, ponad listą folderów i plików.
Dostęp poprzez protokół ftp

Wszystkie pliki użytkownika znajdujące się na serwerze dostępne są także poprzez klasyczny protokół transferu plików ftp. Parametry wymagane do nawiązania połączenia ftp:
  • Serwer: cloud.chem.uni.wroc.pl
  • Użytkownik: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl
  • Hasło: takie samo, jak używane do poczty
  • Szyfrowanie: możliwe połączenia ftps lub ftpes
W celu zachowania pełnej poufności przesyłanego identyfikatora użytkownika, hasła dostępowego do konta oraz danych transferowanych za pomocą protokołu ftp, zdecydowanie zaleca się zestawienie połączenia szyfrowanego z wykorzystaniem mechanizmu TLS/SSL (połączenie typu ftps lub ftpes).
Automatyczna synchronizacja plików

Pod poniższymi odnośnikami można pobrać aplikację, dedykowaną do pracy z dyskiem internetowym Wydziału Chemii, umożliwiającą automatyczną synchronizację plików: Aplikacja pozwala synchronizować pliki pomiędzy komputerem (lub komputerami) użytkownika a serwerem. Oprogramowanie monitoruje wskazany folder na komputerze i odwzorowuje jego zawartość na dysku internetowym. Mechanizm ten działa dwukierunkowo, czyli także wszelkie zmiany dokonane przez interfejs www lub protokół ftp, zostaną odwzorowane na komputerze użytkownika. Oznacza to, iż skasowanie pliku lub całego folderu podlegającego synchronizacji spowoduje jego usunięcie ze wszystkich innych lokalizacji (innych komputerów użytkownika oraz serwera).

Po zainstalowaniu aplikacji, przy pierwszym jej uruchomieniu należy wskazać adres serwera. W przeznaczonym do tego polu należy wpisać: cloud.chem.uni.wroc.plW kolejnym kroku należy wprowadzić swój login w postaci imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl oraz hasło takie samo, jak używane do logowania do poczty.Następnie użytkownik proszony jest o wybranie folderu (lub zaakceptowanie domyślnego), którego cała zawartość będzie synchronizowana z dyskiem internetowym.Po kliknięciu przycisku Połącz... rozpocznie się proces synchronizacji. Można zakończyć działanie kreatora połączeń. Aplikacja funkcjonuje w tle, a jej ikona znajduje się w obszarze powiadomień na pasku zadań.Kliknięcie ikony aplikacji wyświetla okno przedstawiające aktualnie wykonywaną operację, np. postęp kopiowania nowych plików, przygotowanie do synchronizacji, itp.Możliwe jest również sprawdzenie historii operacji wykonywanych w czasie trwania aktualnej sesji i zweryfikowanie, czy wszystkie zakończyły się powodzeniem.Wskazówki dla użytkowników:
  • Szybkość synchronizacji zależy od liczby plików i folderów (w znacznie mniejszym stopniu od ich rozmiaru) oraz prędkości łącza sieciowego/internetowego. Dość istotne znaczenie ma też wydajność komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja, zwłaszcza w przypadku naprawdę dużej liczby synchronizowanych folderów oraz plików (powyżej kilkudziesięciu tysięcy).
  • Należy pamiętać, iż synchronizacja odbywa się dwukierunkowo pomiędzy komputerami a dyskiem internetowym. Skasowanie folderu lub pliku w jednej lokalizacji usuwa go z pozostałych. Pliki o takiej samej nazwie w różnych lokalizacjach są ze sobą porównywane i na podstawie daty oraz czasu modyfikacji wybierany jest najnowszy do skopiowania w pozostałe miejsca.